دکتر علی اکبر حقدوست
تماس
آدرس:
بلوار جمهوري اسلامي ايران، معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشکي کرمان،
کرمان
کرمان
7618747653
ايران

تلفن: 0341-2113709
Faxدورنگار: 0341-2113005
شماره تلفن همراه: 09133439427
http://www.haghdoost.ir